Zásady ochrany osobních údajů

Vážený subjekt,

naše společnost klade mimořádný důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, potřebujeme získat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Všechny Vaše osobní údaje jsou považovány za důvěrné a jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů (Zákon) a nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Tímto způsobem si Vás dovolujeme informovat o zásadách ochrany osobních údajů, které při jejich zpracování dodržujeme.

Správce

Společnost Jurling s. r. o., Rožňavská 8, 821 04 Bratislava, IČO: 50 406 540, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sro, vložka č. 112650/B (správce nebo Jurling) je správcem této internetové stránky a ve smyslu platných předpisů o ochraně osobních údajů se považuje taky za správce, který určuje účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů jako subjektu.

Jakékoliv otázky nebo připomínky týkající se ochrany Vašich osobních údajů Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese info@jurling.sk.

Účely zpracování Vašich osobních údajů

Jurling zpracovává Vaše osobní údaje za účelem realizace zprostředkování práce u našich smluvních partnerů v Německu.

Vaše osobní údaje zpracováváme taky za účelem vedení naší interní databáze kontaktů, abychom se s Vámi mohli zkontaktovat a nabídnout Vám další možnost práce u našich smluvních partnerů v Německu nebo v jiné zemi EU, pokud se nám budete jevit jako vhodný kandidát.

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Právními základy pro zpracování Vašich osobních údajů jsou předsmluvní a smluvní vztahy (právní základ podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a § 13 odst. 1 písm. b) Zákona) a rovněž Váš výslovný a dobrovolný souhlas (právní základ podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 13 odst. 1 písm. a) Zákona) v případě, pokud nám ho explicitně udělíte na předem stanovený účel uložení Vašich osobních údajů do naší interní databáze.

Souhlas s uložením osobních údajů do interní databáze a odvolání souhlasu

Pokud jste se rozhodli využít naše služby a při registraci nám udělíte souhlas pro uložení Vašich osobních údajů do naší interní databáze, budeme Vás kontaktovat v případě, že se vyskytne nabídka práce u našich smluvních partnerů v Německu, případně v jiné zemi EU a Vy se nám budete jevit jako vhodný kandidát.

Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů na tento účel můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese sídla správce nebo e-mailem na adrese: info@jurling.sk

Doba zpracovávání Vašich osobních údajů

Jurling bude Vaše osobní údaje zpracovávat během doby, která je nevyhnutná pro dosažení stanoveného účelu, resp. kterou od ní vyžadují příslušné právní předpisy, přičemž v této souvislosti striktně dodržuje zásadu minimalizace uchovávání Vašich osobních údajů.

Pro účel realizace zprostředkování práce u našich smluvních partnerů v Německu případně v jiné zemi EU bude Jurling zpracovávat Vaše osobní údaje nejdéle na dobu vzájemného smluvního vztahu mezi Vámi jako subjektem a společností Jurling, což je zpravidla jeden rok.

V rámci účelu vedení naší interní databáze kontaktů, abychom se s Vámi v budoucnu mohli zkontaktovat a nabídnout Vám další možnost práce u našich smluvních partnerů v Německu, pokud se nám budete jevit jako vhodný kandidát, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu tří let od udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Následně Vaše osobní údaje zlikvidujeme v souladu s platnou legislativou.

Kategorie příjemců, kterým se Vaše osobní údaje poskytují

Jurling bude Vaše osobní údaje zasílat svým smluvním partnerům v Německu, resp. v jiných zemích EU, kteří je v případě potřeby zašlou na potřebné veřejné či samosprávní instituce. Kromě toho, k Vašim osobním údajům budou mít přístup smluvně pověřeny zprostředkovatelé – dodavatelé služeb, které Jurling využívá pro realizaci potřebných činností jako např. spolupracovníci, společnosti zabývající se správou a provozem IT-služeb, serverů, internetového připojení, e-mailových služeb a další obchodní partneři. Naši dodavatelé služeb jsou podrobovány důkladnému výběru a následně jsou pověřeny vybranými činnostmi, při kterých realizaci se musí řídit výlučně našimi pokyny. V případě potřeby jsou Vaše osobní údaje zasílány i veřejnoprávním orgánům jako např. soudy či orgány činné v trestním řízení, sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, daňové orgány a podobně.

Další podmínky zpracování Vašich osobních údajů

Jurling v souvislosti s Vašimi osobními údaji nevykonává profilování ani automatizované rozhodování.

Jurling nezpracovává a neposílá Vaše osobní údaje mimo prostory Evropské unie.

Jurling jako správce a také všichni zprostředkovatelé, které pověřil zpracováváním Vašich osobních údajů, pečlivé chrání Vaše osobní údaje proti náhodnému nebo protiprávnímu poškození nebo zničení, náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému přístupu a poskytnutí neoprávněným třetím osobám, jako i proti jakémukoliv jinému neoprávněnému zpracování. Všechny údaje, které nám poskytujete a které získáváme a zpracováváme v souvislosti s výše uvedenými účely, jsou chráněny prostřednictvím vhodných a přiměřených technických a organizačních opatření proti neoprávněnému přístupu a manipulaci.

Vaše osobní údaje budou použity výlučně pro výše uvedené účely a mohou být zpracovávány pouze na základě pokynů správce přímo prostřednictvím jeho zaměstnanců nebo jim pověřenými zprostředkovateli a spolupracovníky.

Práva dotknutej osoby

Jako subjekt máte mnoho rozdílných práv. Detailní informace o Vašich právech naleznete zde: Práva subjektů.

Cookies

Prohlížením našich internetových stránek berete na vědomí, že používáme soubory „cookies“, které nám pomáhají neustále zlepšovat Vaši uživatelskou zkušenost. Bližší informace o používání „cookies“ naleznete zde: Informace o používání cookies.

Tato informace vstupuje v platnost dne 25.05.2018 a bude se v případě potřeby průběžně aktualizovat.