Rádi vám pomůžeme Po. - Pá. (8:00-18:00)

Zásady ochrany osobních údajů

Vážený subjekt,

společnosti skupiny Jurling kladou mimořádný důraz na ochranu Vašich osobních údajů. K tomu, abychom Vám dokázali poskytnout co nejlepší služby, potřebujeme získat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Veškeré Vaše osobní údaje jsou považovány za důvěrné a jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů (Zákon) a Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Tímto způsobem si Vás dovolujeme informovat o zásadách ochrany osobních údajů, které při jejich zpracovávání dodržujeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako společní správci. Identifikace společných správců:

Správce 1: Jurling Gruppe k. s.
se sídlem: Osiková 3210/3, 010 07 Žilina
IČO: 53 059 743

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Okresního soudu Žilina, oddíl Sr, vložka č. 10342/L

Správce 2: Jurling Elektromontage s. r. o.
se sídlem: Rožňavská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 52 753 727

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 142184/B

Správce 3: Jurling HSE s. r. o.
se sídlem: Rožňavská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 45 388 598

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 63124/B

Základní náležitosti Dohody uzavřené mezi společnými správci si můžete přečíst zde.

Dotčená osoba

Při zpracovávání Vašich osobních údajů jste dotčenou osobou, tj. osobou, o níž jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají.

Okruh dotčených osob: zájemci o uzavření smlouvy, smluvní strany (fyzické osoby, se kterými společní správci uzavřeli smluvní vztah), statutární zástupci smluvních stran.

Účel a rozsah zpracovávání osobních údajů

Společní správci zpracovávají Vaše osobní údaje pro následující účely:

realizace předsmluvních vztahů se zájemci o uzavření smlouvy

uzavření smlouvy o dílo na vykonávání díla u našich smluvních partnerů v Německu nebo v jiné zemi EU, na plnění povinností a uplatňování práv ze smluvního vztahu a pro účely vzájemné komunikace

vedení interní databáze osobních údajů zájemců o uzavření smlouvy o dílo za účelem, aby zájemce mohl být v budoucnu kontaktován a mohla mu být nabídnuta možnost uzavření smlouvy o dílo na vykonávání díla u smluvních partnerů v Německu nebo v jiné zemi EU, pokud se bude jevit jako vhodný kandidát

vedení interní databáze osobních údajů dodavatelů, fyzických osob, se kterými byla uzavřena smlouva o dílo, aby dodavatel mohl být v budoucnu kontaktován a mohla mu být nabídnuta další možnost uzavření smlouvy o dílo na vykonávání díla u smluvních partnerů v Německu nebo v jiné zemi EU, pokud se bude jevit jako vhodný kandidát

marketingové účely (webstránka)

plnění daňových povinností

vedení účetnictví

Vaše osobní údaje jsou získávány a zpracovávány v rozsahu:

pokud jste zájemcem o uzavření smlouvy:

jméno, příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, datum narození, číslo OP, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o dosaženém vzdělání, znalostech a kvalifikaci, praxe v oboru, veškeré údaje a jiné záznamy uvedené v úředním dokladě o vzdělání, údaje o živnosti, řidičský průkaz a jiná oprávnění k řízení vozidel a obsluze strojů a zařízení, možnost používat vlastní automobil, reference o Vás, údaj o německém daňovém čísle, Váš zdroj kontaktu na nás, fotografie obličeje, poznámky z osobních pohovorů, údaje uvedené v životopise a jazykové znalosti, datum odvolání souhlasu se zpracováváním Vašich osobních údajů.

pokud jste smluvnou stranou:

jméno, příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, datum narození, rodné číslo, číslo OP, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o dosaženém vzdělání, znalostech a kvalifikaci, praxe v oboru, veškeré údaje a jiné záznamy uvedené v úředním dokladě o vzdělání, údaje o živnosti, řidičský průkaz a jiná oprávnění k řízení vozidel a obsluze strojů a zařízení, možnost používat vlastní automobil, reference o Vás, údaj o německém daňovém čísle, místa vykonávání díla u smluvních partnerů, datum uzavření smlouvy o dílo, hodinová sazba odměny, smluvní strany, pro které jste vykonávali díla, platnost konkrétní smlouvy o dílo, datum zahájení naší spolupráce, Váš zdroj kontaktu na nás, fotografie obličeje, poznámky z osobních pohovorů, údaje uvedené v životopise a jazykové znalosti, kontakt na rodinného příslušníka, datum odvolání souhlasu se zpracováváním Vašich osobních údajů.

Právní základ zpracovávání Vašich osobních údajů

podle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR je zpracovávání nezbytné k plnění smlouvy, jíž smluvní stranou jste Vy jako dotčená osoba, anebo aby se na základě Vaší žádosti jako dotčené osoby vykonala opatření před uzavřením smlouvy,

podle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR je Váš výslovný a dobrovolný souhlas v případě, pokud nám ho výslovně poskytnete na předem určený účel, jako uložení Vašich osobních údajů do naší interní databáze nebo použití Vašich fotografií k marketingovým účelům na webstránce.

Poskytování Vašich osobních údajů, které společní správci zpracovávají na právním základě plnění smlouvy a předsmluvních opatření, je smluvním požadavkem. Pokud byste nám své osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu neposkytli, nemohli bychom řádně plnit naše zákonné povinnosti resp. povinnosti, jež nám vyplývají ze smluvního vztahu s Vámi.

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Společní správci budou Vaše osobní údaje zasílat svým smluvním partnerům v Německu resp. v jiných zemích EU, kteří je v případě potřeby zašlou na potřebné veřejné nebo samosprávné instituce. K Vašim osobním údajům budou mít přístup také smluvně pověření zprostředkovatelé – osoba pověřená vedením účetnictví a plněním daňových povinností, auditor, právní zástupce, a dodavatelé služeb, jež společní správci využívají k realizaci potřebných činností jako např. spolupracovníci, společnosti zabývající se správou a provozem IT služeb, serverů, webstránek, e-mailových služeb a další obchodní partneři. Dodavatelé služeb jsou podrobováni důkladnému výběru a následně jsou pověřeni vybranými činnostmi, při kterých realizaci se musejí řídit výlučně pokyny společných správců.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů

Společní správci budou Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, jež je nezbytná k dosažení určeného účelu resp. kterou od nich vyžadují příslušné právní předpisy, přičemž v této souvislosti striktně dodržují zásadu minimalizace uchovávání Vašich osobních údajů.

Pro účel uzavření smlouvy o dílo na vykonávání díla u našich smluvních partnerů v Německu, případně v jiné zemi EU, budou společní správci zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu vzájemného smluvního vztahu mezi Vámi jako dotčenou osobou a společnými správci, nejdéle po dobu plynutí promlčecích lhůt k uplatnění vzájemných nároků vyplývajících ze smluvního vztahu, co jsou zpravidla čtyři roky po ukončení smlouvy.

V rámci účelu vedení interní databáze zájemců o uzavření smlouvy, aby Vás mohli společní správci v budoucnu kontaktovat a nabídnout Vám možnost vykonávat dílo pro smluvní partnery v Německu nebo v jiných zemích EU, pokud se jim budete jevit jako vhodný kandidát, Vaše osobní údaje budou zpracovávat po dobu 2 let od udělení Vašeho souhlasu se zpracováváním osobních údajů, nebude-li v samotném souhlase uvedena jiná doba zpracovávání.

V rámci účelu vedení interní databáze dodavatelů, fyzických osob, se kterými byla uzavřena smlouva o dílo, aby Vás mohli společní správci v budoucnu kontaktovat a nabídnout Vám další možnost vykonávat dílo pro smluvní partnery v Německu nebo v jiných zemích EU, pokud se jim budete jevit jako vhodný kandidát, Vaše osobní údaje budou zpracovávat po dobu 2 let od udělení Vašeho souhlasu se zpracováváním osobních údajů, nebude-li v samotném souhlase uvedena jiná doba zpracovávání.

Pro marketingové účely budou společní správci zpracovávat Vaše osobní údaje (fotografii) po dobu jednoho roku od udělení Vašeho souhlasu se zpracováváním osobních údajů, nebude-li v samotném souhlase uvedena jiná doba zpracovávání.

Následně budou Vaše osobní údaje zlikvidovány v souladu s platnou legislativou.

Další podmínky zpracovávání Vašich osobních údajů

Společní správci nemají v úmyslu přenést Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně a pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracovávání. Přístup k Vašim osobním údajům budou mít výlučně osoby pověřené zpracováváním osobních údajů, jež je zpracovávají na základě pokynů společných správců.

Jakékoli otázky nebo připomínky týkající se ochrany Vašich osobních údajů Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese info@jurling.sk

Jako dotčená osoba máte právo:

Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, nepožadujete-li jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, bude-li to technicky možné.

Právo na opravu – přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, jimiž disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na vymazání osobních údajů (na zapomenutí) – máte právo požádat nás o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, už víc nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracovávání. Vaše právo je však potřebné posoudit z hlediska veškerých relevantních okolností. Například můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moct Vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracovávání – za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že Vaše osobní údaje víc nepotřebujeme využívat.

Právo na přenosnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká pouze osobních údajů, jež jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.

Právo namítat – máte právo namítat vůči zpracovávání údajů, jež je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod ke zpracovávání a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dál zpracovávat.

Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorčí orgán, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V případě podání návrhu elektronickou formou je potřeba, aby splňoval náležitosti podle § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správním řízení (správní řád).